ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
                           ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
 
              รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1055250259
              รหัส Smis 8 หลัก : 55020103
              รหัส Obec 6 หลัก : 250259
              ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไตรราษฎร์สามัคคี
              ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : trirajsamakkee
              ที่อยู่ : หมู่ที่   9   บ้านบ้านงิ้ว
              ตำบล : เชียงกลาง
              อำเภอ : เชียงกลาง
              จังหวัด : น่าน
              รหัสไปรษณีย์ : 55160
              ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
              วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10 มีนาคม 2477
              เว็บไซต์ : www.trssc.ac.th
              หลักสูตรที่เปิดสอน  : หลักสูตรสามภาษา
ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงกลาง
              ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่ฯ : 20 กิโลเมตร
              ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร